Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „AVTOGET.COM”

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ю ЕС ДЖИ” АД, България, гр. София, район Младост, бул. Андрей Ляпчев № 51, с  ЕИК 200358113, представлявано от Янка Петкова Иванова и Мариана Николова Костова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „avtoget.com”, наричан по-долу „ AVTOGET”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Ю ЕС ДЖИ” АД
2. Седалище и адрес на управление:  

България, гр. София, Столична община, район Младост, бул. Андрей Ляпчев № 51

3.  Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:

България, гр. София, Столична община, район Младост, бул. Андрей Ляпчев № 51

4. Данни за кореспонденция:

България, гр. София, Столична община, район Младост, бул. Андрей Ляпчев № 51

Email: office@avtoget.com, тел: +359898646464
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 200358113

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 249956
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 200358113

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „AVTOGET.COM”

Чл. 3.  AVTOGET  e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.avtoget.com, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на избраните от тях  стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на AVTOGET и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от AVTOGET;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със AVTOGET, съгласно поддържаните от AVTOGET  електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от AVTOGET;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА на AVTOGET  чрез интерфейса на страницата на AVTOGET, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на  AVTOGET  в Интернет;
Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ  НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „AVTOGET.COM”

Чл. 5. (1) За да използва AVTOGET за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ДОСТАВЧИКА, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Съгласен съм с ОУ" и "Регистрация", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес. Създава се акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(6) ПОЛЗВАТЕЛЯ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 6. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в  AVTOGET.
Чл. 7. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА на стоките по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в AVTOGET и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в  AVTOGET.
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на AVTOGET  чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на AVTOGET и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.avtoget.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА.
(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3)ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с ДОСТАВЧИКА.
(4) Ползвателите заплащат на  ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на AVTOGET  и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на AVTOGET в Интернет.

Чл.9. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на AVTOGET.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ посредством сайта на ДОСТАВЧИКА на AVTOGET.
(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА на AVTOGET преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 10. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА и избраните от него производители са определени в профила на всяка стока на сайта на AVTOGET.

(2)  ПОЛЗВАТЕЛЯТ  ще може да изтегли  от сайта на AVTOGET и/или ще му бъдат предоставени на хартиен носител при получаване на съответната стока,  инструкции за специфичните технически изисквания, необходими за пуска и експлоатацията на стоката, ако има предвидени такива от производителя.
Чл. 11. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯT е въвел съответното име и парола за достъп.
Чл. 12. (1) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки се извършва от избрания от Доставчика куриер, за което Ползвателят се уведомява на сайта на AVTOGET .
(3) Правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 13. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба ПОЛЗВАТЕЛЯТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 14. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 15. (1) Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в AVTOGET, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 16. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от избраните от ДОСТАВЧИКА.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи, но не само:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ДОСТАВЧИКЪТ и избраните от него производители не са в състояние да контролират;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ДОСТАВЧИКА.
(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора с ДОСТАВЧИКА като отправи писмено изявление до ДОСТАВЧИКА на адрес, посочен по-горе или чрез специалната форма за рекламации достъпна на сайта на AVTOGET.

Чл. 17. Процедура по връщане на стока

ПОТРЕБИТЕЛЯТ  има право да върне закупената стока по предходния член при следните спазени условия:

(1)Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;

(2)Върнатата стока е получена в офиса на AVTOGET  до седмия ден, следващ датата на първоначалното й получаване от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;

(3)Ако плащането е извършено с наложен платеж, стоката трябва да се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащнето;

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена платената сума.
Чл. 18. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ДОСТАВКА

Чл. 19. (1) ДОСТАВЧИКЪТ организира доставката и предаването на стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКЪТ организира доставката и предаването на стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

(3) При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

(4) При предаване на стоката ПОЛЗВАТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес.

(5) При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОЛЗВАТЕЛЯ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

(6) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

(7) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора. В случай, че е направен превод по сметката на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯ ще може да избира между възстановяване на сумите или заместваща поръчка.

(8) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯ ще може да избира между възстановяване на сумите или заместваща поръчка.

Чл. 20. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА преди доставката или на избрания от него куриер в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на ДОСТАВЧИКА.

(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ е избрал начин на плащане по банка или попада в хипотезата на предходната алинея, следва да преведе дължимата сума по следната банкова сметка:

 

Банка ДСК ЕАД

SWIFT/BIC: STSABGSF

Сметка в BGN: IBAN - BG04STSA93000022141238

 

Чл. 21. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.
(2) Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не уведоми ДОСТАВЧИКА съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл.23. След предаване на стоката на куриер, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху ПОЛЗВАТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Чл. 24. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.


IX. Гаранционни условия

 

Чл.25. AVTOGET  дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция, съгласно срок и условия, упоменти за съответните продукти.

Чл. 26. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

- Повреди, причина за които е съхранение или неправилна експлоатация.

- Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

- При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.


X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 

Чл. 27. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година), наричан за кратко и GDPR.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА.
(5) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира, съхранява и обработва лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ  при използването на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА, само за целите на осъществяване на онлайн търговията в електронния магазин на Доставчика освен в случаите, когато има изрично законово изискване за друг вид използване.
Чл. 28. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, той може да използва обявената "Забравена парола", достъпна на адрес http://avtoget.com/forgot_pass.php

(3) За повече информация относно Политиката на защита на личните данни на Доставчика, можете да прочетете тук:  Политика за личните данни

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ на AVTOGET.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
В) с изричното му приемане от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез профила му в сайта на ДОСТАВЧИКА.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 30. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези Общи условия на страницата си на http://avtoget.com , заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
(1)при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
(2)по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
(3) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
(4) при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
(5) в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на AVTOGET. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 32. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва AVTOGET  в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 33. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 34. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 35. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ и избраните от него производители не носят отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОЛЗВАТЕЛЯТ в процеса на използване или неизползване на AVTOGET  и сключване на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което AVTOGET не е достъпен поради непреодолима сила.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в AVTOGET, включително и за увреждане на здравословното състояние на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.
Чл. 36. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 37. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 38. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 39. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 40. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКА, съобразно българското законодателство.
Чл. 41. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 14.04.2014 г.

 

Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg